EN / NL

Algemene voorwaarden

Webynite is gevestigd aan Hamsterkoog 3A, 1822 CD in Alkmaar en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74197061. Uw contractpartij is Doorcom B.V., gevestigd te Alkmaar.

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten met Webynite.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen Webynite en een cliënt, waarbij Webynite deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

  • “Webynite” verwijst naar Webynite, een bedrijf geregistreerd in Nederland onder registratienummer 74197061.
  • “Cliënt” verwijst naar de persoon of entiteit die gebruik maakt van de diensten van Webynite.
  • “Overeenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen Webynite en de Cliënt, inclusief deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere documenten die daarbij van toepassing zijn.
  • “Diensten” verwijst naar de marketingdiensten die Webynite overeenkomt te leveren aan de Cliënt onder de Overeenkomst.
  • “Tarieven” verwijst naar de vergoedingen die de Cliënt aan Webynite verschuldigd is voor de Diensten.
  • “Op te leveren resultaten” verwijst naar het werkproduct en alle andere tastbare of ontastbare materialen die door Webynite worden gecreëerd in verband met de Diensten.
  • “Overmacht” verwijst naar een gebeurtenis buiten de redelijke controle van Webynite, zoals natuurrampen, overheidsmaatregelen en arbeidsgeschillen.

1.2 In geval van inconsistentie tussen deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de cliënt of enige andere overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Webynite en de cliënt.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische relaties tussen Webynite en de cliënt, inclusief toekomstige relaties.

1.5 Door een aanbod van Webynite te aanvaarden, aanvaardt de cliënt expliciet de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen gedaan door Webynite zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk vermeld.

2.2 Webynite is slechts gebonden aan een aanbieding indien de acceptatie door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de aanbieding schriftelijk wordt bevestigd.

2.3 De acceptatie van een aanbieding door de cliënt is alleen geldig indien deze schriftelijk is of schriftelijk wordt bevestigd door Webynite.

2.4 Webynite behoudt zich het recht voor om een aanbieding aan een cliënt op elk moment vóór schriftelijke bevestiging van de acceptatie door de cliënt in te trekken of te wijzigen.

2.5 Afwijkingen van de aanbieding, inclusief toevoegingen, wijzigingen of voorbehouden bij de aanbieding, zijn alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Webynite zal de overeenkomst naar beste kennis en vermogen uitvoeren en in overeenstemming met de vereisten van goed vakmanschap.

3.2 Indien de juiste uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webynite het recht om derden in te schakelen voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten.

3.3 De cliënt zal alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig verstrekken, zoals aangegeven door Webynite. Indien de cliënt niet tijdig de benodigde informatie verstrekt, heeft Webynite het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de cliënt kosten in rekening te brengen voor eventuele extra kosten als gevolg van de vertraging volgens de gebruikelijke tarieven.

3.4 Webynite is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door Webynite die vertrouwt op onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de cliënt, tenzij dergelijke onjuistheden of onvolledigheid bekend hadden moeten zijn bij Webynite.

3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Webynite de uitvoering van volgende fasen opschorten totdat de cliënt de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen voor een behoorlijke uitvoering, zullen partijen in goed onderling overleg de overeenkomst tijdig aanpassen.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan dit invloed hebben op de tijd van voltooiing van de prestatie. Webynite zal de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Webynite de cliënt hierover vooraf informeren. Indien een vast bedrag is overeengekomen, zal Webynite aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst leidt tot overschrijding van dit bedrag.

4.4 Webynite kan echter geen aanvullende kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Webynite kunnen worden toegerekend.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Webynite de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de cliënt de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Alle wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemaakt en door beide partijen te worden ondertekend.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst: uitvoeringstermijn

5.1 De uitvoeringstermijn zoals vermeld in de overeenkomst wordt niet beschouwd als een strikte deadline, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2 Indien Webynite de uitvoeringstermijn overschrijdt, dient de cliënt Webynite schriftelijk op de hoogte te stellen en een redelijke termijn te stellen voor de voltooiing van het werk.

5.3 Indien Webynite het werk niet binnen de redelijke termijn voltooit die door de cliënt is gesteld, heeft de cliënt het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan zijn recht om schadevergoeding te eisen.

5.4 Vertraging veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van Webynite, zoals overmacht, geeft de cliënt niet het recht om de overeenkomst te beëindigen of schadevergoeding te eisen. Webynite zal de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in geval van overmacht.

5.5 Indien de cliënt verantwoordelijk is voor de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, is Webynite gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de cliënt de eventuele bijkomende kosten in rekening te brengen conform de gebruikelijke tarieven.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (Vertrouwelijkheid) van deze algemene voorwaarden, behoudt Webynite de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2 Alle door Webynite verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Webynite worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

6.3 Webynite behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. bepaling van eigendom

7.1 Alle goederen of ontwerpen die door Webynite zijn geleverd en zich bij/op de klant bevinden, blijven eigendom van Webynite totdat de klant alle vorderingen met betrekking tot de levering heeft betaald.

7.2 Alle ontwikkelde applicaties, het Content Management Systeem en/of de broncode van websites blijven eigendom van Webynite. Onder geen enkele omstandigheid kan de klant de broncode of databasestructuur van de applicatie inzien. Na een eventuele beëindiging van de samenwerking mag de klant onder geen enkele omstandigheid de door Webynite ontwikkelde broncode blijven gebruiken.

7.3 De gegevens die door de klant in de database en op de webservers worden ingevoerd, blijven te allen tijde eigendom van de klant. Webynite mag deze gegevens op geen enkele manier voor eigen doeleinden gebruiken of aan derden verstrekken.

7.4 Indien de samenwerking door een van de partijen wordt beëindigd en alle uitstaande facturen zijn betaald, zal Webynite de klant een elektronische lijst (in Excel- of tekstbestand, afhankelijk van de keuze van de klant) verstrekken met alle gegevens van de klant uit de database, waarna Webynite deze gegevens permanent zal verwijderen. De klant is verantwoordelijk voor het downloaden van de overige gegevens die op de webservers zijn opgeslagen.

7.5 Webynite heeft het recht om onder alle geleverde websites, webwinkels en applicaties de tekst ‘Ontwikkeld door Webynite’ of ‘Aangedreven door Webynite’ te plaatsen, ten minste.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

8.1 Beide partijen zijn verplicht om vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of van een andere bron hebben verkregen in het kader van hun overeenkomst geheim te houden.

8.2 Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Duur en beëindiging van webhostingdiensten

9.1 De overeenkomst voor webhostingdiensten heeft een initiële duur van twaalf maanden (eerste jaar). Alle diensten worden automatisch verlengd voor het tweede jaar, tenzij de klant schriftelijk opzegt met een opzegtermijn van ten minste vier weken voor de vernieuwingsdatum. Beëindiging van de overeenkomst kan schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Na beëindiging van de overeenkomst heeft de klant geen toegang meer tot eventuele gegevens die op de webservers zijn opgeslagen.

9.2 In geval van niet-nakoming van enige verplichting door de klant uit hoofde van de overeenkomst of op basis van deze algemene voorwaarden, heeft Webynite het recht om alle overeenkomsten met de klant zonder enige vorm van kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. Webynite heeft ook het recht om schadevergoeding te vorderen voor eventuele schade, gederfde winst en rente als gevolg van de beëindiging. De beëindiging ontslaat de klant echter niet van enige openstaande verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Artikel 10. Beëindiging

10.1 Elk van beide partijen kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving waarin de redenen voor beëindiging worden vermeld. Een opzegtermijn van ten minste vier weken dient in acht te worden genomen.

10.2 In geval van voortijdige beëindiging door de klant is Webynite gerechtigd om vergoeding te ontvangen voor het reeds verrichte werk en de tot dan toe gemaakte kosten, alsmede een redelijk deel van de vergoeding op basis van het voordeel dat de klant heeft verkregen uit de verleende diensten en de gronden voor beëindiging. Webynite zal een gedetailleerd overzicht verstrekken van de kosten en vergoedingen, en de klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen eventuele als onredelijk beschouwde kosten.

10.3 Indien Webynite de overeenkomst voortijdig beëindigt als gevolg van contractbreuk door de klant of het niet nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, is Webynite gerechtigd om vergoeding te ontvangen voor het reeds verrichte werk en de tot dan toe gemaakte kosten, alsmede schadevergoeding voor geleden verliezen, waaronder gederfde winst en rente. Webynite kan tevens juridische stappen ondernemen om eventuele openstaande betalingen onder de overeenkomst te innen.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1 Webynite kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen en compensatie vorderen van de klant in de volgende situaties:

a) Indien na het aangaan van de overeenkomst Webynite op redelijke gronden van mening is dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

b) Indien Webynite bij het aangaan van de overeenkomst heeft verzocht om zekerheid voor nakoming en de klant geen of onvoldoende zekerheid biedt, naar het oordeel van Webynite.

c) Indien er omstandigheden ontstaan met betrekking tot personen en/of materialen die Webynite gebruikt of voornemens is te gebruiken bij de uitvoering van de overeenkomst, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt of dusdanig bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst niet langer redelijkerwijs kan worden verlangd.

11.2 De beëindiging van de overeenkomst moet schriftelijk plaatsvinden en de redenen voor de beëindiging vermelden. Webynite kan compensatie vorderen voor eventuele verliezen als gevolg van de beëindiging. Eventueel vooruitbetaalde bedragen door de klant worden niet terugbetaald. De klant blijft aansprakelijk voor betaling van eventuele openstaande bedragen aan Webynite op het moment van beëindiging.

Artikel 12. Gebreken: Termijnen voor klachten

12.1 De klant dient eventuele klachten over het werk dat door Webynite is uitgevoerd schriftelijk te melden binnen 14 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen één maand na voltooiing van het desbetreffende werk.

12.2 In geval van een geldige klacht zal Webynite het probleem verhelpen en het werk uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels zinloos is geworden voor de klant. De klant moet Webynite hiervan op de hoogte stellen. Indien de levering van de overeengekomen diensten niet langer mogelijk of zinvol is, is Webynite slechts aansprakelijk binnen de grenzen zoals uiteengezet in artikel 16 (Aansprakelijkheid).

12.3 De betalingsverplichting van de klant blijft van kracht, zelfs als er binnen de gestelde termijnen wordt geklaagd.

Artikel 13. betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, door overmaking van het volledige verschuldigde bedrag naar de bankrekening vermeld op de factuur. Indien de klant gedeeltelijke betalingen wenst te verrichten, dient deze voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Webynite. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf het moment van verzuim tot aan de volledige betaling.

13.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant, worden alle uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

13.3 Betalingen door de klant worden eerst toegepast om alle verschuldigde rente en kosten te voldoen, en vervolgens op de oudste openstaande facturen, zelfs indien de klant aangeeft dat de betaling voor een latere factuur is bedoeld.

13.4 Betaling dient te geschieden zonder korting, verrekening of enige inhouding van welke aard dan ook.

13.5 Bij achterstallige betaling behoudt Webynite zich het recht voor om alle lopende diensten op te schorten totdat de betaling volledig is ontvangen.

13.6 Webynite heeft het recht om de klant kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit mislukte betalingstransacties, waaronder maar niet beperkt tot bankkosten en administratieve kosten.

13.7 Webynite behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden en -condities te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant van dergelijke wijzigingen.

Artikel 14. Incassokosten

14.1 Indien de cliënt in verzuim is of één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle redelijke kosten voor het verkrijgen van betaling buiten rechte voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt verantwoordelijk voor de volgende incassokosten:

over de eerste € 6.500, 16%
over het meerdere tot € 13.000, 11%
over het meerdere tot € 32.500, 9%
over het meerdere tot € 130.000, 6%
over het meerdere boven € 130.000, 4%

Indien Webynite kan aantonen dat zij hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten in aanmerking voor vergoeding.

14.2 In geval van gerechtelijke procedures is de cliënt verantwoordelijk voor het vergoeden van alle juridische kosten die Webynite heeft gemaakt, tenzij de cliënt aantoont dat deze kosten onredelijk hoog zijn. Deze bepaling is van toepassing indien Webynite en de cliënt een gerechtelijke procedure voeren met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en er een rechtelijke beslissing is genomen die bindend is geworden, waarbij de cliënt geheel of grotendeels in het ongelijk is gesteld.

14.3 Webynite behoudt zich het recht voor om haar diensten op te schorten en de overeenkomst te beëindigen indien de cliënt in gebreke is met enige betalingsverplichting, totdat volledige betaling is ontvangen.

Artikel 15. Tarief

15.1 Dit artikel is van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast tarief wordt aangeboden of overeengekomen. Indien er geen vast tarief is overeengekomen, zijn de alinea’s 3 tot 7 van dit artikel van toepassing.

15.2 De partijen kunnen bij het sluiten van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen. Het vaste tarief is exclusief btw en kosten van derden.

15.3 Indien er geen vast tarief is overeengekomen, wordt het tarief bepaald op basis van de daadwerkelijk door Webynite bestede uren. Het tarief wordt berekend op basis van de gebruikelijke uurtarieven van Webynite die gelden voor de periode waarin het werk wordt uitgevoerd, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.

15.4 Kostenramingen die door Webynite worden verstrekt, zijn exclusief btw en kosten van derden.

15.5 Voor opdrachten met een looptijd van meer dan een maand worden de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht. De termijnen en bedragen worden overeengekomen door Webynite en de Klant. Zie ook Artikel 19 (Aanbetaling).

15.6 Webynite behoudt zich het recht voor om haar uurtarieven eenmaal per jaar aan te passen met tijdige kennisgeving aan de Klant.

15.7 Indien Webynite derden inschakelt in verband met de opdracht, worden de kosten voor de diensten van deze derden in rekening gebracht bij de Klant. Webynite zal de Klant vooraf informeren over deze kosten, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

15.8 Bij beëindiging van de overeenkomst heeft Webynite recht op vergoeding voor het verrichte werk en gemaakte kosten tot dat moment. De vergoeding wordt berekend op basis van de overeengekomen uurtarieven of, indien er geen uurtarief is overeengekomen, op basis van de gebruikelijke uurtarieven van Webynite.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van Webynite voor enige schade of verlies geleden door de Klant is beperkt tot het bedrag van de verschuldigde vergoeding voor de specifieke opdracht of dienst. Voor opdrachten met een langere termijn is de aansprakelijkheid van Webynite verder beperkt tot de vergoeding verschuldigd gedurende de laatste zes maanden. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing op alle vormen van wanprestatie, vertraagde prestatie of gebrekkige prestatie, evenals op enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband staat met deze algemene voorwaarden.

16.2 De aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Webynite, haar manager(s) of ondergeschikte(n). In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van Webynite niet beperkt tot de verschuldigde vergoeding en is zij aansprakelijk voor de volledige omvang van de veroorzaakte schade.

16.3 Webynite is niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of incidentele schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsschade of bedrijfsonderbrekingsschade, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar was of niet.

16.4 Webynite is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, uitsluitingen of andere gebeurtenissen die buiten haar redelijke controle vallen.

16.5 Webynite is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik of vertrouwen van de Klant op advies, aanbevelingen of informatie verstrekt door Webynite, tenzij dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Webynite.

16.6 Webynite is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet naleven door de Klant van deze algemene voorwaarden, of enige toepasselijke wet- en regelgeving.

16.7 De Klant stemt ermee in Webynite schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven, voortvloeiend uit of in verband met het niet naleven door de Klant van deze algemene voorwaarden of enige toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen Webynite en de klant.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

18.1 Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst tussen de klant en Webynite worden opgelost volgens de volgende procedure:

a) De partijen zullen proberen elk geschil op te lossen door middel van amicale onderhandelingen;

b) Indien de partijen niet binnen 30 dagen na de eerste onderhandelingsbijeenkomst tot een minnelijke schikking komen, zal het geschil worden voorgelegd aan bemiddeling conform de regels van het Nederlands Mediation Instituut. De bemiddeling zal plaatsvinden in Amsterdam;

c) Indien de bemiddeling niet succesvol is, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

18.2 Onverminderd het bovenstaande heeft elke partij het recht om voorlopige voorzieningen te vragen bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

18.3 De bepalingen van dit artikel mogen er niet toe leiden dat een van de partijen afziet van het zoeken van een voorlopige voorziening of andere voorlopige maatregelen in enige jurisdictie.

18.4 Elke schikking die wordt bereikt in overeenstemming met dit artikel wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Artikel 19. Aanbetaling

19.1 Webynite vereist een aanbetaling van 50% van het totale tarief voor alle opdrachten met een opgegeven bedrag boven €250. Deze aanbetaling moet binnen 14 dagen na ondertekening van het aanbod door de klant worden betaald.

19.2 Voor langlopende projecten zal Webynite 75% van het totale tarief factureren één maand na ondertekening van het aanbod door de klant, en 100% bij voltooiing van het project, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

19.3 Als de klant de vereiste aanbetaling of enige andere termijnbetaling van het tarief niet betaalt op de afgesproken datum, heeft Webynite het recht om haar diensten op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

19.4 Webynite behoudt zich het recht voor om de aanbetaling te gebruiken om eventuele kosten te dekken die tijdens de opdracht zijn gemaakt, zoals materialen, diensten van derden of andere kosten in verband met de opdracht. Indien de aanbetaling onvoldoende is om deze kosten te dekken, kan Webynite de klant factureren voor het openstaande bedrag.

19.5 Elk ongebruikt deel van de aanbetaling wordt aan de klant terugbetaald na aftrek van eventuele openstaande kosten en uitgaven die tijdens de opdracht zijn gemaakt.

19.6 Webynite kan de vereiste aanbetaling of betalingsschema voor langlopende projecten aanpassen als de omvang van de opdracht verandert of als er extra kosten ontstaan. De partijen zullen eventuele aanpassingen schriftelijk bespreken en overeenkomen.

Artikel 20. Overmacht

20.1 Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de controle van Webynite die haar verhindert om aan haar verplichtingen onder de overeenkomst te voldoen, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme, overheidsmaatregelen, stakingen, lock-outs, arbeidsgeschillen, brand, overstromingen, epidemieën en andere natuurrampen.

20.2 Indien Webynite verhinderd wordt om aan haar verplichtingen te voldoen als gevolg van overmacht, zal Webynite de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en alle redelijke maatregelen nemen om de impact van het evenement op de klant te minimaliseren. De klant heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen indien de overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen voortduurt.

20.3 Indien de overmachtsituatie leidt tot vertraging in de nakoming van de verplichtingen van Webynite onder de overeenkomst, heeft Webynite recht op een redelijke verlenging van de termijn voor de nakoming van haar verplichtingen. Indien de vertraging langer dan zestig (60) dagen duurt, kan elk van de partijen de overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

20.4 In geval van overmacht worden de partijen vrijgesteld van hun verplichtingen onder de overeenkomst, zonder enige aansprakelijkheid voor schade of andere sancties.

Artikel 21. Niet-werving

21.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst en voor een periode van één jaar na beëindiging ervan, stemt de klant ermee in om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webynite geen werknemers of contractanten van Webynite die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, direct of indirect, te werven of in dienst te nemen.

21.2 In geval van schending van deze niet-wervingsclausule stemt de klant ermee in om Webynite een boete te betalen ter hoogte van zes maanden compensatie van de geworven of in dienst genomen werknemer of contractant, onverminderd het recht van Webynite om volledige schadevergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade.

Artikel 22. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

22.1 Webynite behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van kracht vanaf de aangekondigde ingangsdatum. Webynite zal de Klant tijdig een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden verstrekken.

22.2 Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan de Klant de overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving vóór de ingangsdatum van de wijzigingen. Indien de Klant de overeenkomst niet beëindigt vóór de ingangsdatum, wordt de Klant geacht de wijzigingen in de algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

22.3 Webynite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verliezen als gevolg van de wijzigingen in de algemene voorwaarden, behalve in geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Webynite.

Artikel 23. Volledige overeenkomst

23.1 Dit document vormt de volledige overeenkomst tussen Webynite en de klant en vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken.

23.2 Eventuele wijzigingen of aanpassingen van deze overeenkomst moeten schriftelijk worden gemaakt en ondertekend door beide partijen om geldig te zijn.